Om vuggestuen

Værdigrundlag for vuggestuen:

 • En lille, tryg vuggestue med max. 14 børn.
 • En aktiv og engageret personalegruppe som tager udgangspunkt i det enkelte barns trivsel.
 • Stor vægt på et godt forældresamarbejde og en troværdig, gensidig forståelse for, at vi passer forældrenes børn.
 • Et sundt arbejdsmiljø for børn og voksne, hvor der skabes dialog, nærhed, læring og respekt for hinanden.
 • I vores ude liv og oplevelser vil vi følge årets cyklus. Vi er centralt placeret i forhold til natur, offentlige transportmidler og det nære byliv.
 • Pædagogik og nærvær. Voksne der VIL børnene og det daglige arbejde i rolige og fordybende rammer.
 • Information og daglig kontakt blandt personale og forældre vægtes højt.
 • Opdragelse / dannelse vil være et pædagogisk værktøj.
 • Vi vil guide børnene med hjælp til selvhjælp, så deres selvværd og sociale kompetencer styrkes.
 • Vi tror på at sunde og aktive børn – er glade og kloge børn.
 • Hjemlige rammer og indretning der modvirker stress mest muligt.
 • Ansvarsbevidsthed i forhold til barnet selv og den menneskelige kompetence.

Vuggestuen er en sund og aktiv oase for børn og voksne, der modarbejder en stresset, usund og inaktiv livsstil.

Vi arbejder med sundhed igennem: Motion – frisk luft / ude læring – oplevelser og sund kost.

Der bliver hver dag serveret frokost og mellemmåltider som bliver tilberedt i børnehaven.

Pædagogiske læreplaner for Vuggestuen Troldhøj

Temaer:
• Definition af læring
• Barnets alsidige personlige udvikling
• Sociale kompetencer
• Sprog
• Krop og bevægelse
• Naturen og naturfænomener
• Kulturelle udtryksformer og værdier

Definition af læring:
Årene imellem 0-3 år er de vigtigste i et barns liv, det er her udviklingen går stærkest.

I vuggestuen Troldhøj lægger vi vægt på, de mange gentagelser i løbet af dagen der gør situationerne genkendelige for barnet. Vi holder samling og synger, spiser sammen, tager tøj af og på og leger.

Det er gennem erfaringerne med, at genkende og overskue de daglige rutiner, barnet lærer at beherske sin omverden, bliver tryg og parat til at overskue nye situationer.

Tryghed og tillid er forudsætninger for at et barn kan være i læring.

I alle situationer igennem hverdagen sker der en læring – da barnet hele dagen igennem får ny viden om sig selv – omgivelserne – derfor er gentagelser i hverdagen en væsentlig del for barnet i vuggestuen.

Vuggestuebarnet får udviklet mange færdigheder og kompetencer.

Der tages altid udgangspunkt i det individuelle barn.

Læring er en livs lang proces

Barnets alsidige personlige udvikling

Mål

Barnet skal:
• Opleve at de er værdifulde deltagere i et socialt, kulturelt og demokratisk fællesskab.
• Være ansvarlig for at skabe en god stemning i de sammenhæng, vi befinder os i.
• Få mod til at udtrykke sig.
• Turde udtrykke sine følelser.
• Kunne udtrykke sine egne grænser og mærke sig selv og sine behov.
• Kunne regulere sig selv og sine behov og adfærd.
• Kunne lære at knytte venskaber og mindst ha` en god ven, samt have en tæt relation til en pædagog.
• Kunne modtage omsorg
• Udvikle empati.
• Udvikle selvforståelse og selvværd.
• Blive selvhjulpen

Metode:
• Vi støtter barnet i at få dækket dets basale behov.
• Vi er opmærksomme på barnets generelle personlige udvikling.
• Vi opdeler børnene i mindre grupper, for at opnå tryghed og overskuelighed hos det enkelte barn
• Vi lærer barnet at håndtere konflikter.
• Vi respekterer barnets leg og er meget bevidste om legens betydning for udvikling.
• Vi udfordrer børnene efter deres alderstrin.
• Vi er tydelige og positive voksne sammen med børnene.

Aktiviteter:
• Vi spiser i fællesskab
• Vi taler med børnene om deres følelser
• Børn og voksne filosoferer sammen
• Vi øver børnene i at udtrykke sig, igennem samtaler, leg, sanglege og teater. Giver børnene mulighed for at indgå forskellige rollelege
• Vi inddrager børnene i de huslige opgaver og ansvar.
• Vi tager udgangspunkt i barnet gennem det pædagogiske arbejde, aktiviteter og samvær.

Sociale kompetencer

Mål:
• At udvikle evnen til: Empati, Ansvarlighed, at vise omsorg og udsætte egne behov.
• At sætte egne grænser.
• Indgå i positive relationer/venskaber.
• Rummelighed og respekt for forskelligheden.
• Agere i forskellige miljøer.
• Aktiv deltagelse i fællesskabet.
• Selvbestemmelse og styrke sin selvfølelse.
• Oopleve tillid, tryghed og respekt.

Metode:
• Gennem samvær med empatiske voksne.
• Deltage i de daglige praktiske gøremål og føle sig nødvendig.
• Funktionsopdelt hus med rum for både fællesskab og privatliv.
• Skabe rummelig kultur med plads til forskellighed.
• At husets kultur udstråler vores fælles normer og værdier.
• At voksne er gode rollemodeller.
• Værdierne bliver gjort til handling.
• Selvbestemmelse opnås bl.a. ved at handle på baggrund af egne og andres behov.
• At de voksne aktivt støtter op om børnenes egne initiativer, ideer og venskaber.

Aktiviteter:
• Kreative aktiviteter som: Tegne, male, læsning, samtale og fortællinger.
• Skabe / lytte til musik, dans og bevægelse
• Spille, bygge og lege.
• Hjælpe hinanden, tale ordentligt til hinanden, hilse ordentligt,
• Sige goddag og farvel.
• Spise i større og mindre grupper og lære at tage hensyn og vente på hinanden.

Sprog

Mål:
• At børnene udvikler et større ordforråd
• At børnene kan udtrykke sig via sproget.
• At børn lærer at lytte.
• At børn lærer at udtrykke sig tydeligt.
• At børn opnår en sproglig dannelse
• At børn udvikler forståelse for billeder og symboler.
• At børn lærer at udtrykke følelser og løse konflikter via sproget.
• At børn lærer at aflæse ansigtsudtryk/kropssprog.

Metoder:
• At barnet oplever at blive forstået i deres individuelle udtryksform.
• At der sættes ord på handling, Igennem samtale og dialog.
• At vi informere forældrene om dagens oplevelser på informationstavler, og gennem foto/dias, sådan at forældrene har mulighed for en snak med børnenes om deres oplevelser i vuggestuen
• Opmærksomhed på stemmeføringen.
• At de voksne er opmærksomme på kropssproget og, at ansigtet underbygger det talte ord.
• At nogle børn har brug for at se munden tydeligt når der tales.
• Vi arbejder med at nedbringe støj, ved indretning og opdeling.
• Vi bruger sproglig opmærksomhed i rundkreds og i daglig dialog og leg.

Aktiviteter:
• Vi spiser sammen hver dag i faste spisegrupper.
• Vi holder fødselsdag og fejre hvert barn.
• Vi har traditioner ved højtiderne.
• Vi går ture ud af huset, så oplevelserne bliver et talende emne.
• Kulturelle oplevelser. Vi arbejder med billeddokumentation.
• Vi er opmærksomme på børn med specielle behov og har samarbejde med Distriktets tale/høre konsulent.

Krop og bevægelse.

Mål:
• At børnene aktivt udforsker og tilegner sig verden gennem alle sanser
• At fysisk bevægelse bliver en naturlig del af barnets hverdag.
• Give børnene mulighed for at udvikle kropsbevidsthed og robusthed, fysisk og psykisk.
• At øge børnenes bevidsthed om sund levevis, herunder sammenhæng imellem kost, trivsel, velvære og glæden ved fysisk aktivitet.
• At øge børnenes bevidsthed om kroppens muligheder og begrænsninger, herunder rummelighed i forhold til forskelligheder og handicaps.
• Vi tilstræber at have et fysisk udfordrende og inspirerende miljø både ude og inde.
• Børnene kommer ud ,at lege hver dag og tager på ture ud af huset.

Metode:
• Gennem vuggestuens hverdag og struktur
• Ved dagligt at kunne udfolde sig på en udfordrende legeplads
• Gennem dialog med forældrene og børn om sund levevis.
• Indretning og aktiviteter indendørs, der skaber bevægelse og aktivitet.
• Sang , musik og rytmik.
• Ture med vægt på udfoldelses og bevægelsesmuligheder.
• Selvhjulpen hed i forbindelse med af/påklædning og spisning
• Indkøb af gode råvare/produkter, madlavning.
• Iinddragelse og samtaler.
• Søge ekspertise og kostvejledning

Aktiviteter:
• Bl.a. at opholde, bevæge og udfolde sig i varieret terræn, som giver mulighed for at klatre, løbe, hoppe, springe, rulle og gå.
• Lave bål, lege med og i vand, flyve med drage, lege med jord, planter og dyr.
• Undersøge og eksperimentere ved at, tage på tur, se, smage, lytte, lugte, føle på ting, planter, dyr, mad, sig selv og hinanden..
• Lave sanglege, fagter, danse i rundkreds og andre aktiviteter.
• Lave temaer om mad, sund livsstil, bevægelse m.m.
• Være aktive sammen i hverdagen og give plads til udfoldelse ude og inde. Opdele i mindre grupper.
• Bage, skære frugt og lave mad.
• Smøre mad selv, spise i små miljøer, med voksnes nærvær og opdragelse.

Naturen og naturfænomener

Mål:
• At give børnene oplevelser der er med til at udvide deres kendskab, viden, respekt og glæde for naturen.
• At børnene kan bruge naturens mangfoldighed til at udvikle deres naturlige instinkter.
• At børnene igennem oplevelser i naturen øger deres bevidsthed om egne muligheder og begrænsninger.
• At give børnene miljøbevidsthed.
• At bruge naturen som lærings rum for fordybelse sammen med engagerede voksne.
• Øget kropslighed og robusthed.
• At børnene udvikler deres viljestyrke og udholdenhed. Deres opmærksomhed, hvor alle sanser er rettet mod det de skal lære.

Metoder:
• Vi giver børnene mulighed for at eksperimentere i uderum/legeplads.
• Vi tilrettelægger ture ud ag huset med henblik på rig mulighed for iagttagelser, fordybelse, sansning og fantasi.
• At børnene opholder sig i uderum hele året, så de oplever de 4 årstider.
• At børnene oplever engagerede voksne.
• Materialer der underbygger vores viden.

Aktiviteter:
• Samtaler om naturfænomener, låne og læse bøger. Se film og høre musik.
• Fiske, lave huler, lave bål, samle naturmaterialer m.m.
• Opleve bølgerne, blæstens susen, regnens trommen, klipper, sand og skov.
• Se på sårede og levende dyr. Liv og død og se på deres adfærd.
• Have mobile materialer på legepladsen
• Opdele legeplads , som gør det muligt at fordybe sig.
• Klæde sig på til vejr og vind, årstider og aktivitet.

Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål:
• At børnene skaber og udvikler deres identitet og deres tilhørsforhold
• At børn udvikler en høj grad af kreativitet.
• At børnene får kendskab til danske traditioner og skikke.
• At børn får kulturel forståelse, at mennesker i verden er forskellige.
• At børn får kendskab til forskellige udtryksformer.
• At børnene kender deres nærmiljø.
• At få børnenes verdener til at hænge sammen (hjem og vuggestue)
• At børnene ro og plads til at mærke sig selv.

Metoder:
• At børn har mulighed for at eksperimentere , udforske, afprøve og forsøge.
• At børn får oplevelser
• At børn får brugt sanserne.
• At børn får kendskab til forskellige materialer.
• At vi lærer børn traditioner og kultur.
• At børn får ro til fordybelse.
• At børn får anerkendelse.
• At børn får vækket deres opmærksomhed.

Aktiviteter:

• Vi spiser sammen.
• Vi fejre fødselsdag og højtider.
• Vi går ture sammen og er opmærksomme på det vi ser.
• Samværsformer.
• Vi fortæller, læser, bygger, leger, synger, konstruerer sammen.
• Vi er sammen i små og store grupper.
• Vi er en lille overskuelig institution, hvor nærvær og opmærksomhed bliver prioriteret.

Scroll to Top